Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

AVG: Betere bescherming van uw persoons-en bankgegevens

 

Om uw persoonsgegevens nog beter te beschermen is op 25 mei 2018 een nieuwe Europese verordening, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Deze geldt voor alle bedrijfssectoren.

 

AVG: WAT ZIJN DE DOELEINDEN?

 

— Transparantie garanderen ten aanzien van persoonsgegevens die in het bezit van een bedrijf zijn

— De mogelijkheid bieden om deze gegevens op elk moment persoonlijk te controleren

— Toezicht houden op de bewaartermijn en de doeleinden van gegevens die in het bezit van een bedrijf zijn

— Garanderen dat de op u betrekking hebbende gegevens worden geactualiseerd en worden gewist als deze niet meer gebruikt worden

— Garanderen dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden zonder uw toestemming

— De vertrouwelijkheid van de gegevens veiligstellen en voorkomen dat deze worden verspreid

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR UW RELATIE MET DE BANK?

 

Sinds onze oprichting in 1920 vormt de bescherming van uw persoonsgegevens een van de pijlers waarop onze activiteit als private banker rust. We zijn onderworpen aan het beroepsgeheim en uit dien hoofde verplicht tot geheimhouding van persoonlijke en vertrouwelijke informatie die u ons toevertrouwt.

Naar aanleiding van de AVG hebben we extra aandacht besteed aan de in de verordening genoemde aspecten vanuit functioneel en administratief oogpunt. Alle medewerkers van de bank hebben een specifieke training gehad om de geldende wettelijke verplichtingen na te leven, en de Bank verbindt zich ertoe een beleid ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uit te voeren dat voldoet aan de strengste eisen op dit gebied.

HOE VERWERKT BANQUE DE LUXEMBOURG UW GEGEVENS?

 

Uw persoons- en bankgegevens worden opgeslagen in ons centraal informatiesysteem met het hoogste beveiligingsniveau. Wij gebruiken uw gegevens voor adviesverlening en/of financiële en vermogensbeheerdiensten, binnen het door de algemene voorwaarden van de Bank en het Beleid inzake gegevensbescherming vastgelegde kader.

Banque de Luxembourg maakt geen vertrouwelijke informatie bekend aan derden, behalve als dit wettelijk verplicht is (de automatische uitwisseling van gegevens bijvoorbeeld) of als dit absoluut noodzakelijk is voor het naar behoren uitvoeren van de aan de Bank toevertrouwde taken.

WAAR KUNT U ONS BELEID VOOR GEGEVENSBESCHERMING RAADPLEGEN?

 

We hebben de grondslagen van ons huidige beleid ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geconsolideerd en in het kader daarvan onze Algemene Voorwaarden aangepast en een specifiek addendum over gegevensbescherming toegevoegd.