Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Juridische informatie

U bent momenteel verbonden met de website van
Banque de Luxembourg
14, boulevard Royal
L- 2449 Luxemburg

Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht
geregistreerd in het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg
onder het nr. B 5310
Sociale zekerheid: 1953 2200 019, BTW: LU 105 902 81, BIC (Bank Identifier Code): BLUXLULL

Door het Ministerie van Financiën van de Luxemburgse regering erkend
als kredietinstelling onder het nummer S 27077.

De bevoegde toezichthouders zijn de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
283, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg
Telefoon: (+352) 26 25 1 - 1 (central)
Fax: (+352) 26 25 1 - 2601
www.cssf.lu

Directeur van de publicatie: Banque de Luxembourg

Webhost: Banque de Luxembourg

I. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Doel van de website

Deze website heeft tot doel het voorstellen van Banque de Luxembourg en haar activiteiten. De website mag niet worden beschouwd als de vestiging van een instelling, noch als een effectieve dienstverlening buiten het Groothertogdom Luxemburg. Elke persoon die in een land verblijft waar hij om welke reden ook, die bijvoorbeeld verband houdt met zijn nationaliteit of zijn verblijfplaats, niet het recht heeft websites van buitenlandse banken te raadplegen, dient zich ervan te weerhouden deze website te raadplegen. Banque de Luxembourg wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze personen af en verzoekt elke gebruiker om vóór het gebruik van de website na te gaan of er regels bestaan die de toegang tot of de raadpleging van deze website beperken of verbieden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website, alsook alle relaties en transacties die daarmee kunnen worden uitgevoerd, zijn onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving, en worden in het bijzonder geregeld door de Luxemburgse wet van 14 augustus 2000 betreffende het elektronisch handelsverkeer*. Bij een bezoek aan de website aanvaarden niet-Luxemburgse ingezetenen formeel de volledige toepassing zonder voorbehoud van de Luxemburgse wet. De inhoud van de website is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en is in overeenstemming met de door de CSSF gepubliceerde aanbevelingen over “Les services financiers par Internet” van december 2001. Banque de Luxembourg verbindt zich ertoe de Luxemburgse wet- en regelgeving die van toepassing is op het beheer van een website na te leven.

Alle geschillen waartoe deze website aanleiding zou kunnen geven, worden uitsluitend voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg in het Groothertogdom Luxemburg. Eventuele klachten kunnen gericht worden aan Banque de Luxembourg, op het adres vermeld in de onderstaande rubriek “Niet tevreden over onze dienstverlening?”.

Elke toegang tot deze website wordt geacht rechtstreeks te hebben plaatsgevonden op de zetel van Banque de Luxembourg op de datum en het uur die vermeld staan op haar server. Het logboek van de verbindingen, dat door Banque de Luxembourg wordt bijgehouden, geldt als bewijs hiervan.

Toegang tot en gebruik van de website

De toegang tot deze website en de gebruiksvoorwaarden ervan zijn onderworpen aan deze juridische bepalingen. Deze juridische bepalingen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Banque de Luxembourg verzoekt gebruikers van de website dan ook deze informatie regelmatig te raadplegen.

Deze website is een informatiewebsite die zich zowel richt tot de klanten van Banque de Luxembourg als tot personen die er geen klant van zijn. De op de website voorgestelde producten en diensten zijn evenwel strikt voorbehouden aan klanten die een rekening aanhouden bij Banque de Luxembourg en die de Algemene Voorwaarden van Banque de Luxembourg en de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de internetdiensten bij overeenkomst hebben aanvaard. Sommige producten of diensten op deze website mogen niet aan bepaalde categorieën van personen verkocht worden. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van iedere persoon om alle wettelijke en reglementaire bepalingen van zijn land en alle andere bepalingen die op hem van toepassing zijn na te leven en na te gaan of de aangeboden producten en diensten aansluiten bij zijn huidige persoonlijke situatie. De tarieven van Banque de Luxembourg gelden voor de producten en diensten. Deze staan vermeld op de website.

Er wordt aan herinnerd dat het vertrouwelijke karakter van de correspondentie op het internet niet gewaarborgd wordt en dat elke internetgebruiker alle gepaste maatregelen dient te nemen teneinde zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.

Elke transactie die door de klant na zijn identificatie en authenticatie op deze website wordt uitgevoerd, wordt geacht door hem te zijn uitgevoerd en enkel hij zal er de gevolgen van dragen. In geval van verlies of diefstal van zijn identificatiegegevens dient de klant Banque de Luxembourg hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Inhoud van de website

De informatie die gepubliceerd wordt op deze website dient beschouwd te worden als "commerciële communicatie" in de zin van de wet van 14 augustus 2000 betreffende de elektronische handel. Behalve in geval van een schriftelijk bezwaar gericht aan Banque de Luxembourg, aanvaardt iedere persoon die zich toegang verschaft tot de website akkoord te gaan met de ontvangst van mededelingen van commerciële aard van Banque de Luxembourg, zowel via deze website als via e-mail.

Deze website bevat met name informatie die ter beschikking wordt gesteld door externe ondernemingen alsook hyperlinks naar andere websites die niet ontwikkeld werden door Banque de Luxembourg. Het bestaan van een link op de website van Banque de Luxembourg naar een andere website vormt vanwege deze laatste geen enkele erkenning noch enige waarborg met betrekking tot de inhoud of tot de persoon die deze andere website beheert.

De informatie en beoordelingen op de website van Banque de Luxembourg worden ter illustratie verschaft en zijn enkel geldig op het ogenblik waarop ze worden verstrekt. Bijgevolg kan geen enkele garantie worden gegeven met betrekking tot de geschiktheid, de juistheid, de geldigheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van deze gegevens, alsook van de informatie en de beoordelingen die worden gemaakt op basis hiervan. Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie op een bepaald rendement in de toekomst en Banque de Luxembourg wijst elke verantwoordelijkheid af wat betreft het toekomstige rendement van deze waarden. De aan de bezoekers verstrekte informatie vormt noch een juridisch noch een fiscaal advies en de aansprakelijkheid van Banque de Luxembourg kan niet worden ingeroepen noch op grond van deze informatie noch op grond van de beslissingen die een bezoeker, ongeacht of hij klant is van Banque de Luxembourg of niet, zou kunnen nemen op basis hiervan, aangezien deze persoon de controle behoudt over zijn beslissingen. Elke bezoeker moet zich ervan vergewissen dat hij alle risico's begrijpt die gepaard gaan met zijn beleggingsbeslissingen en mag slechts beslissen om te beleggen na zorgvuldig nagedacht te hebben, met de medewerking van zijn eigen adviseurs, over de vraag of deze beleggingen bij zijn specifieke financiële situatie passen, met name rekening houdend met juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten. Het inschrijven op de deelbewijzen of aandelen van de fondsen mag enkel gebeuren op basis van het laatste betreffende prospectus, vergezeld van het inschrijvingsformulier, het meest recente jaarverslag dat de laatste herziene rekeningen omvat, en het laatste halfjaarverslag, indien dit recenter is dan het meest recente jaarverslag en, als het gaat om een icbe, het document met essentiële beleggersinformatie (“Key Investor Information Document of KIID”). Deze documenten kunnen te allen tijde kosteloos ter beschikking worden gesteld door Banque de Luxembourg. De KIID's kunnen worden geraadpleegd op deze website.

De compartimenten van de bevek BL zijn geregistreerd in Luxemburg, Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Zweden, Denemarken, Finland, Zwitserland, Italië, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Singapore, met uitzondering van de fondsen BL-Short Term Euro en Dollar, die niet geregistreerd zijn in Zwitserland, Spanje, Denemarken, Italië, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Finland. De compartimenten van de bevek BL Fund Selection zijn geregistreerd in Luxemburg, Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Nederland, Spanje en Singapore.

Banque de Luxembourg behoudt zich het recht voor, wanneer zij dit nodig acht, de inhoud van de website te wijzigen of de website ontoegankelijk te maken.

Hypertekstlinks

Het creëren van hyperlinks naar deze website is onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Banque de Luxembourg.

Hyperlinks die deze website aan andere websites koppelen, kunnen geenszins aanleiding geven tot het inroepen van de aansprakelijkheid van Banque de Luxembourg.

Naamgegevens

Gegevensbescherming

“Cookies”

Cookiebeleid

Lokalisatiegegevens

Wanneer u een website van Banque de Luxembourg bezoekt, worden de gegevens van uw geografische positie verzameld en verwerkt. Met deze gegevens kunt u rechtstreeks verbinding maken met de website van Banque de Luxembourg onder de domeinnaam die overeenstemt met de code van het land van waaruit de verbinding gemaakt wordt. Zo wordt u middels uw verbinding via een zoekmachine op Belgisch grondgebied, automatisch verbonden met de website van Banque de Luxembourg, België. De gegevens over de geografische positie worden uitsluitend voor dit doel verzameld en kunnen tijdelijk worden bewaard in het geheugen van het computersysteem van de gebruiker van de website of daarop worden geregistreerd, teneinde met name het surfen op de website te vergemakkelijken (zie de voorgaande rubriek “Cookies”).

Auteursrechten

Alle elementen op deze website vallen onder de intellectuele eigendom van Banque de Luxembourg of onder licentie en/of zijn beschermd door auteursrechten.

De integrale of gedeeltelijke reproductie of weergave van pagina’s, gegevens en elk ander element met betrekking tot de website, via welk proces of welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Banque de Luxembourg, is strikt verboden.

Phishing

Banque de Luxembourg zal nooit via e-mail of via een hyperlink in dat bericht vragen om vertrouwelijke informatie (zoals bankrekeningnummer(s), toegangscode(s) of code(s) van bankkaart(en)) te verstrekken.

De aansprakelijkheid van Banque de Luxembourg kan niet worden ingeroepen wanneer één van haar klanten het slachtoffer is geworden van een phishing-aanval, naar aanleiding waarvan hem vertrouwelijke informatie met betrekking tot zijn bankrekening(en) werd ontstolen, zoals zijn rekeningnummer(s), toegangscode(s) of code(s) van bankkaart(en).

De klant dient bijzonder voorzichtig te zijn met betrekking tot eventuele e-mails die hij zou kunnen ontvangen van derden die zich voordoen als Banque de Luxembourg en die onder andere hyperlinks bevatten of waarin hem wordt gevraagd vertrouwelijke informatie mee te delen (zoals zijn rekeningnummer(s), toegangscodes of code(s) van bankkaart(en)). In geen geval kan Banque de Luxembourg aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voor een klant zou kunnen voortvloeien.

Kosten en tarieven

De toegang tot de website is gratis, exclusief de kosten voor toegang tot het internet (door aanbieders van internettoegang) die rechtstreeks door de operatoren worden gefactureerd.

Indien u als cliënt van Banque de Luxembourg een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke adviseur of rechtstreeks een klacht indienen bij de juridische afdeling:

 • Hetzij per post op het volgende adres: Afdeling Juridische Zaken, 14 boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
 • Hetzij per e-mail
 • Hetzij per formulier
   

Wij kunnen klachten sneller behandelen als deze helder geformuleerd zijn. De cliënt dient een gedetailleerde en chronologische samenvatting op te stellen van de feiten waarop de klacht berust en alle aanvullende gegevens te verstrekken waarover hij beschikt (transactiedata, met Banque de Luxembourg uitgewisselde e-mails of andere correspondentie). Indien de cliënt een natuurlijke persoon is, dient hij tevens een kopie van zijn eigen identiteitsbewijs bij te voegen, en indien hij een rechtspersoon is een kopie van de identiteitsbewijzen van degenen die de rechtspersoon vertegenwoordigen. Handelt de indiener van een klacht in opdracht van de cliënt, dan dient hij een document te overleggen waaruit blijkt dat hij gemachtigd is de cliënt te vertegenwoordigen. Kan de klacht niet op korte termijn worden beantwoord, dan verzendt de persoon die de klacht behandelt binnen tien werkdagen vanaf de ontvangst van de klacht een ontvangstbewijs.

Binnen een maand vanaf de ontvangst van de klacht wordt een antwoord verzonden. Kan de klacht niet binnen deze termijn worden beantwoord, dan laat de persoon die de klacht behandelt schriftelijk weten waarom de behandeling is vertraagd en op welke datum het onderzoek van de klacht naar verwachting zal worden afgerond.

Indien de cliënt geen genoegen neemt met de door Banque de Luxembourg voorgestelde oplossing, kan hij zich binnen één jaar vanaf de datum van indiening van zijn oorspronkelijke klacht tot de CSSF wenden:

 • Hetzij per post op het volgende adres: Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d’Arlon, L-2991 Luxemburg
 • Hetzij per fax aan de CSSF: (+352) 26 25 1 - 2601
 • Hetzij per e-mail: reclamation@cssf.lu
 • Hetzij met behulp van het klachtformulier van de CSSF dat beschikbaar is op de website www.cssf.lu

 

Betreft zijn klacht de activiteiten van Banque de Luxembourg als verzekeringsmakelaar, dan kan de cliënt, indien hij ontevreden is over de door Banque de Luxembourg voorgestelde oplossing, zich binnen één jaar vanaf de datum van indiening van zijn oorspronkelijke klacht tot het Commissariat aux Assurances wenden:

 • Hetzij per post op het volgende adres: Commissariat aux Assurances, 7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg
 • Hetzij per fax aan het Commissariat aux Assurances: (+352) 22 69 10
 • Hetzij per e-mail: reclamation@caa.lu
 • Hetzij online via de website van het Commissariat aux Assurances (www.caa.lu).

 

II. Bijzondere gebruiksvoorwaarden van het besloten gedeelte van de website

De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden van de website, aan de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de internetdiensten en aan de Algemene Voorwaarden van Banque de Luxembourg, die door de Klant zijn ondertekend. Alle communicatie tussen Banque de Luxembourg en de klant en alle transacties die zijn opgestart of uitgevoerd via de website worden geacht rechtstreeks te hebben plaatsgevonden op de zetel van Banque de Luxembourg op de datum en het uur die vermeld staan op haar server. Het logboek van de verbindingen, dat door Banque de Luxembourg wordt bijgehouden, geldt als bewijs hiervan.

Aangeboden diensten

Deze website biedt meer bepaald de volgende diensten aan:

 • Toegang tot de rekening(en) van de klant,
 • Presentatie van een selectie beleggingsfondsen,
 • Mogelijkheid tot het doorgeven van aankoop- of verkoopopdrachten die betrekking hebben op deelbewijzen of aandelen van collectieve beleggingsinstellingen,
 • Overboekingen naar andere rekeningen,
 • Communicatie via elektronische weg.

Banque de Luxembourg behoudt zich het recht voor deze diensten op elk moment te wijzigen.

Aanvaarding van de risico’s die verbonden zijn aan transacties met betrekking tot financiële instrumenten

Banque de Luxembourg vestigt de aandacht van de klant op het feit dat het overmaken van opdrachten die betrekking hebben op deelbewijzen of aandelen van collectieve beleggingsinstellingen, evenals alle andere transacties die betrekking hebben op financiële instrumenten bijzondere risico’s inhouden die met name verbonden zijn aan de kenmerken van deze waarden, aan de schommelingen van de koersen ervan en van de financiële markten, alsook aan de voorwaarden voor de uit te voeren transacties. Zij waarschuwt de klant ervoor dat zij geen enkele invloed op deze risico's heeft en voor het feit dat de informatie die beschikbaar is over deze waarden, in het bijzonder de informatie met betrekking tot de in het verleden behaalde resultaten, geen betrouwbare aanwijzing vormt voor toekomstige prestaties.

De klant, die handelt in het kader van zijn persoonlijk beleggingsbeleid, erkent ten volle alle risico's op zich te nemen die inherent zijn aan de beleggingen die hij aan Banque de Luxembourg verzoekt uit te voeren voor zijn eigen rekening, met inbegrip en zonder enige beperking, de marktrisico's (risico's die verbonden zijn aan de wisselkoersen, de aandelenkoersen, enz.), de risico's die verbonden zijn aan de valuta, aan de tegenpartij (risico van het in gebreke blijven van de debiteur, enz.), aan de converteerbaarheid, alsook het landenrisico en het duidelijke of onderliggende risico dat verbonden is aan afgeleide financiële instrumenten.

Hij stelt Banque de Luxembourg vrij van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit en de prestaties van alle tegoeden en beleggingen die hij aanhoudt bij Banque de Luxembourg en verklaart onder andere alle substantiële verliezen te aanvaarden, waarbij wordt verstaan dat de verliezen in voorkomend geval hoger kunnen zijn dan het bedrag van de tegoeden die hij in deposito heeft gegeven bij Banque de Luxembourg.

De klant verklaart daarnaast dat hij een geïnformeerd belegger is en dat hij de werking van de behandelde instrumenten begrijpt, alsook de techniek ervan en de risico's die inherent zijn aan de beleggingen die hij wil uitvoeren in het kader van zijn persoonlijke beleggingsbeleid, met inbegrip van alle risico’s die verbonden zijn aan transacties met betrekking tot derivaatproducten, effecten uitgegeven door emittenten van mindere kwaliteit, niet-beursgenoteerde aandelen en aandelen met risicokapitaal of gestructureerde producten.

Verwerking van transacties

Transacties via de website worden afgewikkeld overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Banque de Luxembourg, die de klant heeft aanvaard.

Herroepingsrecht

De klant heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot aankoop- of verkoopopdrachten van deelbewijzen of aandelen van collectieve beleggingsinstellingen of alle andere financiële instrumenten, noch, meer algemeen beschouwd, met betrekking tot alle andere producten of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen van de financiële markt, die zich kunnen voordoen binnen een termijn van 14 kalenderdagen en waarop Banque de Luxembourg geen enkele invloed heeft, en voor de contracten die integraal worden uitgevoerd binnen een termijn van 14 kalenderdagen op uitdrukkelijk verzoek van de klant. Herroeping of schorsing van andere transacties of diensten kan enkel gebeuren in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, binnen een maximale termijn van 14 kalenderdagen.

Certificering

De toegang tot de website van Banque de Luxembourg en eventuele door de klant verstrekte instructies kunnen beveiligd zijn door elektronische certificaten die door Banque de Luxembourg worden uitgegeven. De klant en Banque de Luxembourg erkennen formeel de status van ´gekwalificeerde certificaten´ in de zin van de wet van 14 augustus 2000 betreffende het elektronisch handelsverkeer.

* Mémorial A nr. 96 van 8 september 2000, pag. 2175.

Juridische informatie

U bent momenteel verbonden met de website van
Banque de Luxembourg Belgium
120, Chaussée de la Hulpe
1000 Brussels

Geregistreerd onder het nummer BTW BE0830227057 – RPR Brussels - BIC (Bank Identifier Code) : BLUXBEBB. Banque de Luxembourg Belgium, is een bijkantoor van Banque de Luxembourg, hierna "Banque de Luxembourg Belgium" genoemd.

Banque de Luxembourg Belgium is een kredietinstelling die onderworpen is aan de controle en het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)


Congresstraat 12-14
1000 Brussel.
Telefoon: + 32 (0) 2 220 52 11.
Fax: + 32 (0) 2 220 52 75.
www.fsma.be en de Nationale Bank van België (NBB) ,
Berlaimontlaan 14
1000 Brussel.
Telefoon: +32 (0) 2 221 21 11.

Banque de Luxembourg is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht geregistreerd in het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B 5310 en erkend door het Ministerie van Financiën van de Luxemburgse regering als kredietinstelling onder het nummer 27077. Sociale zekerheid: 1953 2200 019, BTW: LU 105 902 81. Hieronder "Banque de Luxembourg" genoemd.

Toezichthoudende instantie:
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
283, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg.
Telefoon: (+352) 26 25 1 - 1 (central).
Fax: (+352) 26 25 1 - 26 01.
www.cssf.lu

Directeur van de publicatie: Banque de Luxembourg

Webhost: Banque de Luxembourg

I. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Doel van de website

Deze website heeft tot doel het voorstellen van Banque de Luxembourg Belgium en haar activiteiten. De website mag niet worden beschouwd als de vestiging van een instelling noch als een effectieve dienstverlening buiten België. Elke persoon die in een land verblijft waar hij om welke reden ook, die bijvoorbeeld verband houdt met zijn nationaliteit of zijn verblijfplaats, niet het recht heeft websites van buitenlandse banken te raadplegen, dient zich ervan te weerhouden deze site te raadplegen. Banque de Luxembourg Belgium wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze personen af en verzoekt elke gebruiker om v??r het gebruik van de website van Banque de Luxembourg Belgium na te gaan of er regels bestaan die de toegang of de raadpleging van deze website beperken of verbieden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website, alsook alle relaties en transacties die daarmee kunnen worden uitgevoerd, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, en meer in het bijzonder aan Boek XII, titel 1, van het Wetboek van economisch recht betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. Banque de Luxembourg Belgium verbindt zich ertoe de Belgische wet- en regelgeving toepasselijk op het gebruik van een website na te leven, evenals de aanbevelingen van de CSSF van december 2001 "Financiële diensten via het internet" en van de FSMA van 7 april 2009 "Financiële diensten via het internet: voorzichtigheidsvereisten".

Alle geschillen waartoe deze website aanleiding zou kunnen geven, worden aan de Belgische rechtbanken voorgelegd. Eventuele klachten kunnen gericht worden aan Banque de Luxembourg Belgium op het adres vermeld in de bovenstaande rubriek: "Niet tevreden over onze dienstverlening? ".

Elke toegang tot deze website wordt geacht rechtstreeks te hebben plaatsgevonden op de zetel van Banque de Luxembourg Belgium op de datum en het uur die vermeld staan op de server van Banque de Luxembourg Belgium. Het logboek van de verbindingen, dat door Banque de Luxembourg Belgium wordt bijgehouden, geldt als bewijs hiervan.

Toegang tot en gebruik van de website

De toegang tot deze website en de gebruiksvoorwaarden ervan zijn onderworpen aan deze juridische bepalingen. Deze juridische bepalingen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Banque de Luxembourg Belgium verzoekt gebruikers van de website dan ook deze informatie regelmatig te raadplegen.

Deze website is een informatiewebsite die zich zowel richt tot de klanten van Banque de Luxembourg Belgium als tot personen die er geen klant van zijn. De op de website voorgestelde producten en diensten zijn evenwel strikt voorbehouden aan klanten die een rekening aanhouden bij Banque de Luxembourg Belgium. Sommige producten of diensten op deze website mogen niet aan bepaalde categorieën van personen verkocht worden. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van ieder persoon om na te gaan of de aangeboden producten en diensten aansluiten bij zijn huidige persoonlijke situatie. De tarieven van Banque de Luxembourg Belgium, gelden voor de producten en diensten. Ze zijn beschikbaar op de website.

Er wordt aan herinnerd dat het vertrouwelijke karakter van de correspondentie op het internet niet gewaarborgd wordt en dat elke internetgebruiker alle gepaste maatregelen dient te nemen teneinde zijn eigen gegevens en/of software te beschermen, met name tegen eventuele virussen die op het internet circuleren en tegen internetbedreigingen in het algemeen (diefstal van informatie, identiteitsdiefstal, enz.).

Elke transactie die door de klant na zijn identificatie en authenticatie op deze website wordt uitgevoerd, wordt geacht door hem te zijn uitgevoerd en enkel hij zal er de gevolgen van dragen. In geval van verlies of diefstal van zijn identificatiegegevens dient de klant Banque de Luxembourg Belgium hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Inhoud van de website

De op deze website gepubliceerde informatie dient beschouwd te worden als "reclame" in de zin van Boek XII, titel 1 van het Wetboek van economisch recht betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. Elke persoon die zich toegang verschaft tot de website aanvaardt op voorhand akkoord te gaan met de ontvangst van eender welke commerciële mededelingen van Banque de Luxembourg Belgium, zowel via deze website als via e-mail.

Deze website bevat met name informatie die ter beschikking wordt gesteld door externe ondernemingen of hyperlinks naar andere websites, die niet ontwikkeld werden door Banque de Luxembourg Belgium. Het bestaan van een link op de website van Banque de Luxembourg Belgium naar een andere website vormt vanwege laatstgenoemde geen enkele instemming noch enige waarborg met betrekking tot de inhoud of de persoon die deze andere website exploiteert.

De financiële en economische informatie die op de site wordt gepubliceerd, wordt uitsluitend ter indicatie gegeven en vormt geenszins een productaanbod, noch een aanbeveling of aansporing tot beleggen. Deze informatie dient daarom met de grootste voorzichtigheid te worden behandeld. Banque de Luxembourg Belgium geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, de betrouwbaarheid, de actualiteit of de integriteit van deze informatie. Banque de Luxembourg Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld noch voor deze informatie, noch voor de beslissingen die iemand op basis ervan zou kunnen nemen. Elke potentiële geïnteresseerde draagt de verantwoordelijkheid om zich ervan te vergewissen dat zijn beleggingen geschikt zijn in het licht van zijn specifieke situatie en voor het feit dat hij alle risico's begrijpt die verbonden zijn aan zijn beleggingen.

De compartimenten van de bevek BL zijn geregistreerd in Luxemburg, Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Zweden, Denemarken, Finland, Zwitserland en Singapore. De compartimenten van de bevek BL Fund Selection zijn geregistreerd in Luxemburg, Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Singapore.

Banque de Luxembourg Belgium behoudt zich het recht voor, wanneer zij dit nodig acht, de inhoud van de website te wijzigen of de website ontoegankelijk te maken.

De overige niet-aansprakelijkheidsclausules, die vermeld staan op de andere pagina's van de website van Banque de Luxembourg Belgium vormen een aanvulling op en dienen gecumuleerd te worden met de onderhavige juridische bepalingen. In geval van tegenstrijdigheid met de onderhavige bepalingen, zijn deze bijzondere clausules bij voorrang van toepassing.

Hypertekstlinks

Het creëren van hyperlinks naar deze website is onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Banque de Luxembourg Belgium.

De hyperlinks die een koppeling leggen tussen deze website en andere websites kunnen geenszins aanleiding geven tot het inroepen van de aansprakelijkheid van Banque de Luxembourg Belgium.

Naamgegevens

Gegevensbescherming

“Cookies”

Cookiebeleid

Lokalisatiegegevens

Wanneer u een website van Banque de Luxembourg bezoekt, worden de gegevens van uw geografische positie verzameld en verwerkt, zoals bijvoorbeeld het GPS-signaal dat door een mobiele telefoon verzonden wordt. Met deze gegevens kunt u rechtstreeks verbinding maken met de website van Banque de Luxembourg onder de domeinnaam die overeenstemt met de code van het land van waaruit de verbinding gemaakt wordt. Zo wordt u middels uw verbinding via een zoekmachine op Belgisch grondgebied, automatisch verbonden met de website van Banque de Luxembourg Belgium. De gegevens over de geografische positie worden uitsluitend voor dit doel verzameld en kunnen tijdelijk worden bewaard in het geheugen van de computersysteem van de gebruiker van de site of daarop worden geregistreerd, teneinde met name het surfen op de website te vergemakkelijken (zie de voorgaande rubriek "Naamgegevens en cookies").

Auteursrechten

Alle elementen op deze website vallen onder de intellectuele eigendom van Banque de Luxembourg Belgium, of onder licentie en/of zijn beschermd door auteursrechten.

De integrale of gedeeltelijke reproductie of weergave van pagina's, gegevens, het logo en elk ander onderdeel van de website, via welk proces of welke drager ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Banque de Luxembourg Belgium, is namaak.

Phishing

Banque de Luxembourg zal nooit via e-mail of via een hyperlink in dat bericht vragen om vertrouwelijke informatie (zoals bankrekeningnummer(s), toegangscodes of codes van bankkaart(en)) te verstrekken.

De aansprakelijkheid van Banque de Luxembourg Belgium, kan niet worden ingeroepen wanneer één van haar klanten het slachtoffer is geworden van een phishing-aanval, ten gevolge waarvan hem vertrouwelijke informatie met betrekking tot zijn bankrekening(en) werd ontstolen, zoals zijn rekeningnummer(s), toegangscodes of codes van bankkaart(en).

De klant dient bijzonder voorzichtig te zijn met betrekking tot eventuele e-mails die hij zou kunnen ontvangen van derden die zich voordoen als het bijkantoor in België van Banque de Luxembourg of als Banque de Luxembourg die onder andere hyperlinks bevatten of waarin hem wordt gevraagd vertrouwelijke informatie mee te delen (zoals zijn rekeningnummer(s), toegangscodes of codes van bankkaart(en)). In geen geval kan Banque de Luxembourg Belgium aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voor een klant zou kunnen voortvloeien.

Kosten en tarieven

De toegang tot de website is gratis, exclusief de kosten voor toegang tot het internet (aanbieders van internettoegang en telefonische communicatie), die rechtstreeks door de operatoren worden gefactureerd.

Banque de Luxembourg Belgium leeft de gedragscode van de Belgische Federatie van de Financiële Sector (Febelfin) na. Deze kan geraadpleegd worden op de website van Febelfin (www.febelfin.be).

Klachten kunnen schriftelijk worden geadresseerd aan de hoofdzetel van Banque de Luxembourg Belgium:


120, Chaussée de la Hulpe
B-1000 Brussels
of per e-mail

Als de Klant, een natuurlijke persoon die voor privédoeleinden handelt, niet tevreden is met de oplossing die Banque de Luxembourg Belgium voorstelt, kan het geschil schriftelijk worden voorgelegd aan de Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen, hetzij via gewone post op het onderstaande adres:


Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen
Belliardstraat 15-17, bus 8 B-1040 Brussel
Of per e-mail: ombudsman@ombfin.be
of via het klachtenformulier op onze website www.ombudsfin.be

II. Bijzondere gebruiksvoorwaarden van het besloten gedeelte van de website:

De toegang en het gebruik van de website zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden en aan de Internetvoorwaarden van het Belgische bijkantoor van de Banque de Luxembourg, die de Klant heeft ondertekend. Alle communicatie tussen Banque de Luxembourg Belgium, en de Klant, evenals alle transacties die werden opgestart of uitgevoerd via de website, worden geacht rechtstreeks uitgevoerd te zijn op de maatschappelijke zetel van Banque de Luxembourg Belgium, op de datum en het uur die vermeld staan op de server van Banque de Luxembourg Belgium. Het logboek van de verbindingen, dat bijgehouden wordt door Banque de Luxembourg Belgium, geldt als bewijs hiervan.

Aangeboden diensten

Deze website biedt meer bepaald de volgende diensten in België aan:

 • Toegang tot de rekening(en) van de klant,
 • Presentatie van een selectie beleggingsfondsen,
 • Mogelijkheid tot het doorgeven van aankoop- of verkoopopdrachten die betrekking hebben op deelbewijzen of aandelen van collectieve beleggingsinstellingen,
 • Overboekingen naar andere rekeningen,
 • Communicatie via elektronische weg.

Banque de Luxembourg Belgium, behoudt zich het recht voor deze diensten op elk moment te wijzigen.

Aanvaarding van de risico's die verbonden zijn aan transacties met betrekking tot financiële instrumenten

Banque de Luxembourg Belgium vestigt de aandacht van de Klant op het feit dat het overmaken van opdrachten die betrekking hebben op deelbewijzen of aandelen van collectieve beleggingsinstellingen, evenals alle andere transacties die betrekking hebben op financiële instrumenten, bijzondere risico's inhouden die met name verbonden zijn aan de kenmerken van deze waarden, aan de schommelingen van de koersen ervan en van de financiële markten, alsook aan de voorwaarden voor de uit te voeren transacties. De Bank waarschuwt de Klant ervoor dat zij geen enkele invloed op deze risico's heeft en voor het feit dat de informatie die beschikbaar is over deze waarden, in het bijzonder de informatie met betrekking tot de prestaties in het verleden, geen enkele voorspelling inhoudt met betrekking tot toekomstige prestaties.

De klant, die handelt in functie van zijn persoonlijk beleggingsbeleid, erkent ten volle alle risico's op zich te nemen die inherent zijn aan de beleggingen die hij aan Banque de Luxembourg Belgium verzoekt uit te voeren voor zijn eigen rekening, met inbegrip en zonder enige beperking, de marktrisico's (risico's die verbonden zijn aan de wisselkoersen, de aandelenkoersen, enz.), de risico's die verbonden zijn aan de valuta, aan de tegenpartij (risico van het in gebreke blijven van de debiteur, enz.), aan de converteerbaarheid, alsook het landenrisico en het duidelijke of onderliggende risico dat verbonden is aan financiële derivaatinstrumenten.

Hij stelt Banque de Luxembourg Belgium, vrij van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit en de prestaties van alle tegoeden en beleggingen die hij aanhoudt bij de Bank en verklaart onder andere alle substantiële verliezen te aanvaarden, waarbij wordt verstaan dat de verliezen in voorkomend geval hoger kunnen zijn dan het bedrag van de tegoeden die hij in deposito heeft gegeven bij Banque de Luxembourg Belgium .

De klant verklaart daarnaast dat hij een geïnformeerd belegger is en dat hij de werking van de behandelde instrumenten begrijpt, alsook de techniek ervan en de risico's die inherent zijn aan de beleggingen die hij wil uitvoeren in het kader van zijn persoonlijke beleggingsbeleid, met inbegrip van alle risico's die verbonden zijn aan transacties met betrekking tot derivaatproducten, effecten uitgegeven door emittenten van mindere kwaliteit, niet-beursgenoteerde aandelen en aandelen met risicokapitaal of tot gestructureerde producten.

Verwerking van transacties

Transacties via de website worden afgewikkeld overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Banque de Luxembourg Belgium, die de Klant heeft aanvaard.

Herroepingsrecht

De klant heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot aankoop- of verkoopopdrachten van deelbewijzen of aandelen van collectieve beleggingsinstellingen, noch, meer algemeen beschouwd, met betrekking tot alle andere transacties aangaande financiële instrumenten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen van de financiële markt. Herroeping of schorsing van andere transacties kan enkel gebeuren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de Algemene Voorwaarden.

Certificering

De toegang tot de website van Banque de Luxembourg Belgium, evenals mogelijke door de Klant verstrekte instructies, kunnen beveiligd zijn door elektronische certificaten die door Banque de Luxembourg Belgium, worden uitgegeven. De Klant en de Bank erkennen formeel de status van ´gekwalificeerde certificaten´ in de zin van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten.

* Mémorial A nr. 96 van 8 september 2000, pag. 2175.

PSD2 – Terbeschikkingstelling van de application programming interface (API)

Overeenkomstig de wettelijke vereisten van de Europese PSD2-richtlijn verschaft Banque de Luxembourg de technische documentatie voor de API (application programming interface), gebaseerd op de normen van de Berlin Group, en stelt de Bank een testomgeving ter beschikking die toegankelijk is via het LuxHub-platform, dat als tussenpersoon fungeert tussen de Bank en externe leveranciers (third-party providers, TPP's).

Voor technische details en informatie over het proces en de integratieprocedure kunt u de volgende pagina raadplegen: https://developer.luxhub.com/


Zicht- en spaarrekening: rentevoeten


Hervorming van benchmarks

Betrokkenheidsbeleid

Als vermogensbeheerder in de zin van Richtlijn 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 heeft Banque de Luxembourg, conform die richtlijn, op haar website een betrokkenheidsbeleid gepubliceerd, waarin staat beschreven hoe zij aandeelhoudersbetrokkenheid in haar beleggingsstrategie heeft geïntegreerd. Wanneer nodig zal dit beleid worden herzien en bijgewerkt. De informatie over de uitvoering van het betrokkenheidsbeleid zal openbaar worden gemaakt op het einde van het jaar in de vorm van een verslag over de periode vanaf 1 januari van het lopende jaar.

Wisselkosten die van toepassing zijn op betalingen met uw kaart in de valuta van een EU-lidstaat (m.u.v. de euro)

In het onderstaande document vindt u de wisselkosten* die van toepassing zijn op betalingen per kaart in de valuta van een lidstaat van de Europese Unie, met uitzondering van de euro.
*Deze kosten worden elke werkdag bijgewerkt. Hierop worden de wisselmarges van Banque de Luxembourg en van Visa toegepast. Ze worden ter informatie verstrekt en zijn niet bindend voor Banque de Luxembourg. De toegepaste wisselkosten zijn geldig op het moment van de betaling en kunnen afwijken van de kosten die worden weergegeven tijdens het raadplegen van of het verzoek om toestemming voor de betaling.

PSD2 – Terbeschikkingstelling van de application programming interface (API)

Overeenkomstig de wettelijke vereisten van de Europese PSD2-richtlijn verschaft Banque de Luxembourg de technische documentatie voor de API (application programming interface), gebaseerd op de normen van de Berlin Group, en stelt de Bank een testomgeving ter beschikking die toegankelijk is via het LuxHub-platform, dat als tussenpersoon fungeert tussen de Bank en externe leveranciers (third-party providers, TPP's).

Voor technische details en informatie over het proces en de integratieprocedure kunt u de volgende pagina raadplegen: https://developer.luxhub.com/

JAARLIJKSE OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE OVER DE IDENTITEIT VAN PLAATSEN VAN UITVOERING EN OVER DE KWALITEIT VAN DE UITVOERING

Algemene voorwaarden van toepassing op indirecte en directe clearingdiensten van beursgenoteerde derivaten (ETD)

MiFID II - Beoordeling van de kennis en vaardigheden van werknemers

De kwaliteit van onze begeleiding blijft onze prioriteit, welke beleggingsmethode u ook kiest. We hebben dan ook een opleidingsprogramma uitgewerkt voor al onze medewerkers die beleggingsadvies, informatie over financiële instrumenten, beleggingsdiensten of ondersteunende diensten aanbieden, om te garanderen dat zij over de nodige beleggingskennis en -vaardigheden beschikken

Intragroup Margin Exemption Disclosure

Meldpunt

Het meldpunt (hierna 'het Meldpunt') is niet bedoeld voor klachten van commerciële aard. Die worden apart behandeld in overeenstemming met de reglementaire voorschriften.

Via het Meldpunt waartoe u via deze pagina toegang hebt, kunt u alle eventuele onregelmatigheden melden die u doen betwijfelen of de entiteit in kwestie alle wettelijke en reglementaire verplichtingen, de beroepsnormen en de daaruit voortvloeiende interne procedures heeft nageleefd en waarop naar uw mening geen bevredigend antwoord is geboden.

U kunt onregelmatigheden melden in alle mogelijke domeinen: bankzaken; financiële aangelegenheden; boekhouding; corruptiebestrijding; mededinging; marktmisbruik; milieubescherming; mensenrechten en vrijheid; gezondheid, hygiëne en veiligheid; andere.

Alle meldingen worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende regelgeving behandeld door gespecialiseerde medewerkers van Human Resources of Compliance, naargelang het onderwerp. Klokkenluiders worden beschermd tegen represailles in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving die op hen van toepassing is.

Wie misbruik maakt van het Meldpunt, kan daarvoor bestraft worden, maar wie het Meldpunt te goeder trouw gebruikt, zal geen disciplinaire sancties opgelegd krijgen, ook niet als de melding later onjuist blijkt of er geen gevolg aan wordt gegeven.

Ik verklaar de informatie over het Meldpunt van Banque de Luxembourg en over de bescherming van persoonsgegevens te hebben gelezen en begrepen.

Hoe meldt u Onregelmatigheden?

U kunt onregelmatigheden strikt vertrouwelijk melden via een van de volgende kanalen:

Per e-mail:

U kunt het formulier invullen en met de vermelding "Strikt vertrouwelijk" in de onderwerpregel verzenden naar:

dispositif.alerte@bdl.lu

Per post:

U kunt het formulier invullen en in een envelop met de vermelding "Strikt vertrouwelijk" verzenden naar:

Compliance – Meldpunt (strikt vertrouwelijk)

Afdeling Compliance

Banque de Luxembourg – 14, boulevard Royal – L-2449 LUXEMBOURG – Groothertogdom Luxemburg

Het meldpunt (hierna 'het Meldpunt') is niet bedoeld voor klachten van commerciële aard. Die worden apart behandeld in overeenstemming met de reglementaire voorschriften.

Via het Meldpunt waartoe u via deze pagina toegang hebt, kunt u alle eventuele onregelmatigheden melden die u doen betwijfelen of de entiteit in kwestie alle wettelijke en reglementaire verplichtingen, de beroepsnormen en de daaruit voortvloeiende interne procedures heeft nageleefd en waarop naar uw mening geen bevredigend antwoord is geboden.

U kunt onregelmatigheden melden in alle mogelijke domeinen: bankzaken; financiële aangelegenheden; boekhouding; corruptiebestrijding; mededinging; marktmisbruik; milieubescherming; mensenrechten en vrijheid; gezondheid, hygiëne en veiligheid; andere.

Alle meldingen worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende regelgeving behandeld door gespecialiseerde medewerkers van Human Resources of Compliance, naargelang het onderwerp.

Klokkenluiders worden beschermd tegen represailles in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving die op hen van toepassing is.

Wie misbruik maakt van het Meldpunt, kan daarvoor bestraft worden, maar wie het Meldpunt te goeder trouw gebruikt, zal geen disciplinaire sancties opgelegd krijgen, ook niet als de melding later onjuist blijkt of er geen gevolg aan wordt gegeven.

Ik verklaar de informatie over het Meldpunt van Banque de Luxembourg en over de bescherming van persoonsgegevens te hebben gelezen en begrepen.

Hoe meldt u Onregelmatigheden?

U kunt onregelmatigheden strikt vertrouwelijk melden via een van de volgende kanalen:

Per e-mail:

U kunt het formulier invullen en met de vermelding "Strikt vertrouwelijk" in de onderwerpregel verzenden naar:

dispositif.alerte@bdlux.be

Per post:

U kunt het formulier invullen en in een envelop met de vermelding "Strikt vertrouwelijk" verzenden naar:

Compliance – Meldpunt (strikt vertrouwelijk)

Département Compliance

Banque de Luxembourg Succursale de Belgique - Chaussée de La Hulpe, 120 - 1000 BRUXELLES