Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Gegevensbescherming

Verwerking van persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, via de website www.banquedeluxembourg.com

Ten behoeve van de uitvoering van de aan de Bank opgedragen taken conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), kan Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, zich genoodzaakt zien om op u betrekking hebbende persoonsgegevens te verwerken.

Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, moet als openbare betrokkene die persoonsgegevens verwerkt, zijn verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke nakomen.

De contactgegevens van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, zijn:

Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België
Terhulpsesteenweg 120
1000 Brussel
Tel.: +32 (0) 2 663 45 40

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, kunt u contact opnemen met onze DPO (Data Protection Officer), onze functionaris voor gegevensbescherming:

per e-mail: dpo@bdlux.be
per brief:

Banque de Luxembourg
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
Terhulpsesteenweg 120
1000 Brussel

of per telefoon: +32 (0) 2 663 45 40

De informatie over de gegevensverwerking door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, die via de website van de Bank www.banquedeluxembourg.com beschikbaar is, wordt hierna uitvoerig weergegeven en is eveneens beschikbaar op de relevante pagina's van de website van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, die op de verwerking in kwestie betrekking hebben.

 


1. Beleid ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens

Dit beleid informeert u over het beleid van Banque de Luxembourg ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens dat de Bank dagelijks toepast.

Het beleid bevat informatie met betrekking tot de doeleinden van de verwerking, de soorten gegevens die worden verwerkt, de gebruikte wettelijke grondslagen, de bewaartermijn, de ontvangers, de rechten van de betrokken personen en de toepassing van profilering.


2. Kennisgeving over videobewaking

Deze kennisgeving informeert u over de principes die van toepassing zijn op het gebruik van videobewaking voor de bescherming van eigendommen of personen en legt uit hoe we uw persoonsgegevens in deze context verzamelen, gebruiken, delen, opslaan en beschermen.

Hierin wordt toegelicht wat uw rechten zijn met betrekking tot videobewaking en hoe u deze kunt uitoefenen.

PDF Kennisgeving over videobewaking

3. Kennisgeving over de opname van telefoongesprekken

In deze kennisgeving wordt u meegedeeld welke beginselen van toepassing zijn wanneer de Bank telefoongesprekken opneemt, over welke rechten u beschikt en hoe u die kunt uitoefenen.

PDF Kennisgeving over de opname van telefoongesprekken


4. Beheer van de abonnementen op de publicaties van Banque de Luxembourg

Banque de Luxembourg is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de Bank door middel van de op de website www.banquedeluxembourg.com. beschikbare abonnementsformulieren vergaart.

1. Verwerkingsdoeleinden

De verwerking heeft als doel de verzending van publicaties van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België te beheren.

Hiermee kan Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België:

 • Abonnementen beheren
 • De cijfers met betrekking tot dienstverlening uitwerken

2. Categorieën verwerkte gegevens

Identificatiegegevens en contactgegevens van de betreffende personen:

 • E-mailadres
 • Naam/voorna(a)m(en)
 • Aanspreekvorm
 • Straat, nummer, postcode, plaats, land

3. Categorieën ontvangers van verwerkte gegevens

De gegevens zijn bestemd voor:

 • De dienst Public Relations van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België
 • De IT-afdeling (databankbeheerder) van Banque de Luxembourg

4. Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van de Bank en in overeenstemming met het Beleid nodig is.

5. Rechten van de betrokken personen

U hebt toegang tot de op u betrekking hebbende gegevens en u hebt recht op: de verkrijging van een kopie ervan (artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming), rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming), bezwaarmaking tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming), gegevenswissing (onder de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming) en beperking van de verwerking, onder de in artikel 18 van diezelfde verordening bedoelde voorwaarden.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, en voor alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer), de functionaris voor gegevensbescherming bij Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België.

6. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


5. Beheer van de uitnodigingen voor de evenementen van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België

Banque de Luxembourg is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de Bank door middel van de op de website www.banquedeluxembourg.com beschikbare inschrijvingsformulieren voor evenementen vergaart.

1. Verwerkingsdoeleinden

De verwerking heeft als doel de evenementen die georganiseerd worden door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, te beheren.

Hiermee kan Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België:

 • Uitnodigingen beheren
 • Reacties beheren
 • Evenementen beheren
 • De cijfers met betrekking tot dienstverlening uitwerken

2. Categorieën verwerkte gegevens

Identificatiegegevens en contactgegevens van de betreffende personen:

 • E-mailadres
 • Naam/voorna(a)m(en)
 • Aanspreekvorm
 • Postcode, plaats, land 
 • Geselecteerde persoon, indien voor het evenement meerdere keuzes mogelijk zijn
 • Aantal introducés

3. Categorieën ontvangers van verwerkte gegevens

De gegevens zijn bestemd voor:

 • De dienst Public Relations en het evenementenbureau van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België
 • De IT-afdeling (databankbeheerder) van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België

4. Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van de Bank en in overeenstemming met het Beleid nodig is.

5. Rechten van de betrokken personen

U hebt toegang tot de op u betrekking hebbende gegevens en u hebt recht op: de verkrijging van een kopie ervan (artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming), rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming), bezwaarmaking tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming), gegevenswissing (onder de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming) en beperking van de verwerking (onder de in artikel 18 van diezelfde verordening bedoelde voorwaarden).

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, en voor alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer), de functionaris voor gegevensbescherming bij Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België.

6. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


6. Beheer van commerciële contactverzoeken gericht aan Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België

Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de Bank door middel van de op de website www.banquedeluxembourg.com beschikbare contactformulieren vergaart.

1. Verwerkingsdoeleinden

De verwerking heeft als doel de commerciële contactverzoeken aan Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, te beheren.

Hiermee kan Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België:

 • Contact opnemen met de aanvrager 
 • De cijfers met betrekking tot dienstverlening uitwerken

2. Categorieën verwerkte gegevens

Identificatiegegevens en contactgegevens van de betreffende personen:

 • E-mailadres 
 • Naam/Voornaam
 • Aanspreekvorm
 • Postcode, plaats, land
 • Te selecteren persoon, indien er meerdere keuzemogelijkheden zijn
 • Telefoonnummer

3. Categorieën ontvangers van verwerkte gegevens

De gegevens zijn bestemd voor:

 • De commerciële afdelingen van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België 
 • De IT-afdeling (databankbeheerder) van Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België

4. Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van de Bank en in overeenstemming met het Beleid nodig is.

5. Rechten van de betrokken personen

U hebt toegang tot de op u betrekking hebbende gegevens en u hebt recht op: de verkrijging van een kopie ervan (artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming), rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming), bezwaarmaking tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming), gegevenswissing (onder de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming) en beperking van de verwerking (onder de in artikel 18 van diezelfde verordening bedoelde voorwaarden).

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, en voor alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer), de functionaris voor gegevensbescherming bij Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België.

6. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door Banque de Luxembourg, Bijkantoor in België, in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Gegevensbescherming

Banque de Luxembourg ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Banque de Luxembourg neemt de maatregelen die nodig zijn om aan haar verplichtingen te voldoen. Deze elementen komen voort uit de wens om het vertrouwen te behouden van de mensen wiens persoonsgegevens door de Bank worden verwerkt.

Dit impliceert met name een hoge mate van transparantie tegenover de betrokken personen.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Banque de Luxembourg, kunt u contact opnemen met onze DPO (Data Protection Officer), onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • per e mail: dpo@bdl.lu
 • per post:
 •  Banque de Luxembourg - Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
  14, boulevard Royal L-2449 Luxembourg
 • of per telefoon: (+352) 49 924 1

 


1. Personal data protection policy

Dit beleid informeert u over het beleid van Banque de Luxembourg inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens dat de Bank dagelijks toepast.

Het beleid bevat informatie met betrekking tot de doeleinden van de verwerking, de soorten gegevens die worden verwerkt, de gebruikte wettelijke grondslagen, de bewaartermijn, de ontvangers, de rechten van de betrokken personen en de toepassing van profilering.


2. Kennisgeving over videobewaking

Deze kennisgeving informeert u over de principes die van toepassing zijn op het gebruik van videobewaking voor de bescherming van eigendommen of personen en legt uit hoe we uw persoonsgegevens in deze context verzamelen, gebruiken, delen, opslaan en beschermen.

Hierin wordt toegelicht wat uw rechten zijn met betrekking tot videobewaking en hoe u deze kunt uitoefenen.

 De informatie over de gegevensverwerking door Banque de Luxembourg via de website van de Bank www.banquedeluxembourg.com.


3. Information on the recording of telephone conversations

This notice informs you of the principles that apply to recordings of telephone conversations made by the Bank and of your rights and how to exercise them.


4. Kennisgeving elektronisch ondertekenen

Deze kennisgeving informeert u over de verwerking van persoonsgegevens door de Bank in verband met de elektronische handtekening.