Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

In een wereld onderhevig aan snelle veranderingen, moeten we opletten voor mode-trends en de voorkeur geven aan een bewuste en weldoordachte dynamiek om niet te zwichten voor de verleiding van onmiddellijk rendement. Met het oog op de nijpende ecologische en sociale vraagstukken houden we bij alles wat we ondernemen rekening met de beperkte hulpbronnen van de aarde, zodat we de generaties na ons niet alleen in financieel opzicht een kansrijke toekomst kunnen nalaten.

Wij bevorderen inclusie en gelijke kansen bij al onze activiteiten.

We streven ernaar onze waarden te vertalen in krachtige daden, waarvoor we verantwoording nemen en die meetbare effecten hebben, om die redenen maken we deel uit van de B Corp-gemeenschap. Dagelijks zetten we onze teams, onze middelen en ons ecosysteem in om het positieve effect van onze activiteiten te optimaliseren.

Wij stellen duurzaamheid centraal bij het beheer van de financiële en niet-financiële activa die ons worden toevertrouwd, en bij de leningen die we toekennen. Wij bevorderen inclusie en gelijke kansen bij al onze activiteiten. Onze bank ontleent haar bestaansrecht namelijk aan het feit dat we open staan voor veranderingen en oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties.

Onze dynamische en ambitieuze visie op verantwoord beleggen is gebaseerd op vijf pijlers

 

CLIËNTEN

 

MEDEWERKERS

 

GEMEENSCHAPPEN

 

GOVERNANCE

 

MILIEU

 
 

CLIËNTEN

Daar we een bank zijn met een langetermijn visie, letten we op de impact van ons werk op de volgende generaties. De oplossingen die we aanbieden aan onze cliënten weerspiegelen ons engagement:

 • De beheersmandaten die gekwalificeerd zijn als "verantwoord", integreren naast de traditionele criteria ook milieu-, sociale en governance-criteria (ESG)
 • Een beheermandaat dat uitsluitend belegt in maatschappelijk verantwoorde fondsen, en dat daarvoor beloond is met het label Luxflag, dat de meest veeleisende beleggingsproducten onderscheidt als het gaat om het integreren van ESG-criteria en impact
 • Duurzaamheidsaspecten die een rol spelen bij de kredietverlening aan bedrijven, en uitsluiting van de meest vervuilende sectoren
 • Leningen die zijn afgestemd op aanbieders van sociale huisvesting
 • Advies aan onze familiebedrijven betreffende de overdracht van materieel en immaterieel vermogen aan toekomstige generaties
 • Filantropisch advies

MEDEWERKERS

Als geëngageerde onderneming sporen we onze medewerkers aan om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan:

 • Verlenging met twee weken van het wettelijk voorgeschreven verlof voor de tweede ouder bij geboorte of adoptie
 • Oprichting van een commissie voor diversiteit, gelijkheid en inclusie om het thema kracht bij te zetten, initiatieven aan te dragen en op te volgen en ondernomen acties in de kijker te plaatsen
 • Om de twee jaar de stand van zaken omtrent eerlijke beloning in kaart brengen om te zorgen dat de vooruitgang behouden blijft
 • Bijscholing van elke medewerker en manager op het gebied van diversiteit, gelijke kansen en inclusie
 • Individuele begeleiding na langdurige afwezigheid
 • Onze medewerkers kunnen deelnemen aan programma's voor professionele en personele ontwikkeling
 • Diverse niet-financiële voordelen, waaronder sportieve, culturele en sociale activiteiten, twee fitnessruimtes met groepslessen en een kaart die gratis toegang biedt tot musea in Luxemburg

GEMEENSCHAPPEN

Als onderneming met een B Corp-certificatie werken we samen met onze stakeholders aan de uitdagingen van de toekomst.

 • Onze medewerkers krijgen jaarlijks één vrije dag om vrijwilligerswerk te doen. Deze solidariteit wordt daarnaast in de hand gewerkt door het project "Hëllef Hëllefen" (Luxemburgs voor "help helpen")
 • Samenwerking met Microlux, een Luxemburgse instelling die micro-kredieten verleent aan lokale micro-bedrijven
 • Onze partners op maatschappelijk, humanitair, cultureel en zorggebied, via vrijwilligerswerk en bedrijfssponsoring van onze medewerkers, financiële, logistieke en materiële middelen
 • Het maatschappelijk middenveld draagt actief bij aan de theorievorming en de ontwikkeling van filantropische praktijken, en adviseert onze cliënten die een liefdadigheidsproject willen opzetten, teneinde het belang van verenigingen te benadrukken

GOVERNANCE

Door onze voorbeeldige governance, organisatie en technologie zijn we een erg stabiele bank.

 • Wijziging van onze statuten in het voorjaar van 2021 met als doel bij onze activiteiten een positieve en aanzienlijke impact op sociaal, maatschappelijk en milieugebied te genereren
 • Versterking van onze MVO-governance met de benoeming van een MVO-verantwoordelijke, een speciaal MVO-team en een MVO-commissie
 • Oprichting van een commissie voor gedragsnormen die toeziet op de naleving van de gedragscode van de Bank door alle medewerkers op alle hiërarchische niveaus
 • Een vrijwillig verslag omtrent verantwoord ondernemen overeenkomstig de normen van het GRI (Global Reporting Initiative), dat jaarlijks wordt gepubliceerd
 • Een commissie voor de aanvaarding van mandaten dat toeziet op de uitoefening van sociale mandaten door onze medewerkers

MILIEU

Als verantwoordelijke speler trachten we voortdurend onze ecologische voetafdruk te verkleinen:

 • Uitsluiting van de meest vervuilende sectoren waarin we beleggen en die we financieren
 • Toezegging om onze ecologische voetafdruk te beperken door ons verbruik van energie, water en papier te optimaliseren en minder afval te produceren
 • Regelmatige voorlichting van onze medewerkers over milieubeheer
 • Het aandeel groene energie vergroten tot 95%
 • Bevordering van duurzame mobiliteit binnen de bank

De B Corp™-certificatie is een instrument om versneld veranderingen te bewerkstelligen

Sinds april 2023 behoort Banque de Luxembourg tot de wereldwijde gemeenschap van bedrijven met een B Corp™-certificatie, die zich inzetten voor een inclusieve, eerlijke en regenererende economie, waarin winstoogmerk en algemeen belang hand in hand gaan. Dit ambitieuze label wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan strenge eisen als het gaat om maatschappij en milieu, maar ook ten aanzien van governance en transparantie.

B Lab, vertegenwoordigd in 89 landen, is een oriëntatiekader waaraan bedrijven kunnen afmeten welk effect hun activiteiten hebben op de samenleving en het milieu en hoe ze op deze punten vooruitgang kunnen boeken. Behalve de certificatie werkt deze gemeenschap van vooruitstrevende bedrijven samen aan initiatieven om een eerlijkere en duurzame economie tot stand te brengen.

Lees ons niet-financiële verslag over 2022

Om al onze stakeholders open en transparant tegemoet te treden, hebben we een niet-financieel verslag gepubliceerd, dat voldoet aan de eisen van het GRI (Global Reporting Initiative).

Verslag downloaden


Voor meer informatie

Déborah Guez
Coördinatrice MVO
Isabelle Mandelli
Hoofd persvoorlichting
David Schmidt
Managing director, Banque de Luxembourg Belgium
Steven Maertens
Hoofd Private Banking Vlaanderen