Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Hoe integreren we ESG-factoren in onze portefeuilles?

Door op de verschillende beheertypen te klikken, kunt u zien op welke basis we ESG-factoren in onze portefeuilles integreren:


1. Beheersmandaat voor BL-fondsen

Onze beheersfilosofie berust op vijf principes:

 1. We zijn gericht op de lange termijn en op het langdurig aanhouden van activa om te profiteren van een stijging van de waardering ervan.
 2. De beleggingsstrategie wordt in Luxemburg ontwikkeld door onze eigen teams, die volledig onafhankelijk zijn.
 3. Wij zijn voorstander van een actief beheer dat ons in staat stelt om systematisch aantrekkelijke kansen op de financiële markten te identificeren.
 4. We selecteren uitsluitend kwaliteitsbedrijven (bedrijven die onder meer een tastbaar concurrentievoordeel, een sterke rentabiliteit en een hoge vrije cashflow bieden).
 5. We besteden veel aandacht aan de waarderingsniveaus

De portefeuille wordt samengesteld op basis van een strategische allocatie voor de lange termijn, die het referentiekader vormt voor de beleggingen, die gespreid worden over de belangrijkste beleggingscategorieën, regio's en sectoren. Door de zwakke correlatie van die beleggingscategorieën kunnen wij de portefeuille voldoende diversifiëren en het risico beheersen.

Bij het beheersmandaat voor BL-fondsen wordt belegd in fondsen die beheerd worden door Banque de Luxembourg Investments (BLI).
Deze hanteren een fundamentele benadering wat betreft het beheer van zowel de aandelen- als de obligatieportefeuille. 

1.1 Selectie van bedrijven voor de aandelenportefeuille: 

 • Om bedrijven op te sporen die op lange termijn een hoge rentabiliteit in stand kunnen houden, kiezen wij resoluut voor een ondernemersaanpak. Deze langetermijnbenadering is erop gericht de verschillende aspecten van een bedrijf te begrijpen alvorens erin te beleggen – om alle gerelateerde risico's te meten – en vormt een uitstekende aanvulling op een ESG-benadering. Een ESG-benadering richt zich namelijk op de milieu-, maatschappelijke en governance-aspecten van een bedrijf. 
 • Het beleggingsuniversum bevat bedrijven met transparante activiteiten en een duidelijk businessmodel. De methode voor aandelenselectie is ook gebaseerd op de waarderingen, aangezien de betaalde prijs meer dan alle andere factoren bepalend is voor het toekomstige rendement van een belegging.
 • Het ESG-beleggingsbeleid van BLI voor het aandelenbeheer is gebaseerd op verschillende afzonderlijke, maar onderling verbonden pijlers: 

1.1.1.    Uitsluitingen: 

Overeenkomstig verschillende internationale verdragen worden alle bedrijven die actief zijn in de productie van controversiële wapens, zoals antipersoonsmijnen, clustermunitie, munitie met verarmd uranium en witte fosfor, evenals chemische en biologische wapens, volledig uitgesloten van de fondsen van Banque de Luxembourg Investments (BLI). 

1.1.2.    Analyse van controverses

Zowel de bedrijven die we op het oog hebben als de bedrijven uit de portefeuille worden voortdurend gemonitord om belangrijke ESG-gebeurtenissen te identificeren die het bedrijfsmodel van het bedrijf, zijn reputatie en dus mogelijk de beleggingsargumenten van BLI zouden kunnen beïnvloeden. Deze monitoring wordt uitgevoerd door een waarschuwingssysteem van MSCI ESG Manager1 dat alle controverses meldt met betrekking tot bedrijven waarin BLI belegd is. 

Wanneer er een controverse ontstaat, is de analyse in eerste instantie gebaseerd op de controverseclassificaties ('flag') die door MSCI zijn toegewezen (groen, geel, oranje en rood). Bedrijven die geassocieerd worden met de meest ernstige controverses, d.w.z. geclassificeerd als 'rood', moeten dan ook binnen drie maanden na hun statuswijziging uit het beleggingsuniversum van BLI worden verwijderd2
Controverses geclassificeerd als 'oranje' (ernstige controverses) worden grondig geanalyseerd met behulp van verschillende informatiebronnen, bijvoorbeeld intern onderzoek, externe onderzoeksbureaus, media en bedrijfsinformatie, zoals het MVO-verslag (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). 

Daarnaast worden bestaande controverses tweemaal per jaar gemonitord om eventuele nieuwe relevante informatie mee te nemen in de beoordeling. 

1.1.3.    Integratie van ESG-factoren

Fundamentele analyse is een belangrijke stap bij het identificeren en kwantificeren van het concurrentievoordeel van een bedrijf en bij het beoordelen van het potentieel op lange termijn. Deze analyse van de bedrijfsfundamentals is gebaseerd op de winstgevendheid in het verleden, de kwaliteit van de balans, de toewijzing van het kapitaal en de beslissingen van het bestuur in het verleden. Andere belangrijke stappen in het analyseproces zijn het bepalen van het vermogen om vrije kasstroom te genereren en een grondige analyse van de structurele groeiaanjagers van het bedrijf. 

In zijn waarderingsmodel heeft BLI ook ESG-risico's en -kansen geïntegreerd: zo zal een bedrijf met een sterk ESG-profiel een hogere intrinsieke waarde hebben, terwijl de intrinsieke waarde van een bedrijf dat achterblijft op ESG-gebied juist lager zal zijn. Deze integratie gebeurt op basis van de ESG-ratings die zijn opgesteld door de dataprovider MSCI ESG Research3 (van AAA tot CCC), waarbij een A-rating als neutraal wordt beschouwd. Voor bedrijven met een A-rating heeft deze integratie dus geen gevolgen voor het waarderingsmodel. 

1.1.4.    Actief aandeelhouderschap 

Als onderdeel van zijn ESG-beleggingsbeleid en zijn stembeleid neemt BLI deel aan het duurzame ('sustainable') stembeleid van Institutional Shareholder Services Inc. (ISS). Dit duurzaamheidsbeleid is bedoeld om op standaarden gebaseerde aandeelhoudersresoluties te ondersteunen die de aandeelhouders- en stakeholderwaarde op lange termijn versterken en tegelijkertijd de belangen van het bedrijf afstemmen op die van de samenleving als geheel.

BLI is ook actief door middel van haar engagementactiviteiten en stelt zich daarbij ten doel de informatievoorziening van bedrijven over ESG-aspecten transparanter te maken en hun gedrag te beïnvloeden door hen aan te moedigen veranderingen door te voeren of hun praktijken af te stemmen op erkende internationale normen.

1.2.    Selectie van emittenten voor de obligatiefondsen: 

 • Ons obligatiebeheer is toegespitst op obligaties van kwaliteitsemittenten. De samenstelling van de portefeuille hangt af van meerdere criteria, zoals:

– de beoordeling van het macro-economische klimaat;
– de kwaliteit van de kerngegevens van de landen (solvabiliteit);
– de gevoeligheid van de portefeuille voor renteschommelingen.
In haar obligatiebeheer hanteert BLI twee hoofdbenaderingen. Deze worden zowel apart als in gecombineerde vorm toegepast, naargelang het betreffende fonds:

 • ESG-optimalisering: rekening houden met ESG-factoren en niet-financiële elementen in het analyseproces en bij de selectie van individuele emittenten om binnen elk segment, staatsobligaties en bedrijfsobligaties, een gemiddelde ESG-score te behalen die hoger is dan die van een index die representatief is voor dit universum; 
 • Impactbeleggingen: beleggingen die tot doel hebben om naast het financiële rendement ook een positieve maatschappelijke en/of ecologische impact te genereren. Er zijn verschillende soorten instrumenten met verschillende kenmerken beschikbaar: 

→ Liquide strategieën: hoofdzakelijk groene obligaties;
→ Alternatieve strategieën: microfinanciering, projectfinanciering, huisvesting, enz. 

1.2.1.    Selectie van overheidsemittenten: 

 • Op basis van openbaar beschikbare gegevens beoordeelt het beheersteam van de obligatiefondsen van BLI het ESG-profiel van de verschillende overheidsemittenten en kent het een fundamentele ESG-score toe op een schaal van 0 tot 10. Deze openbare gegevens zijn afkomstig van organisaties zoals de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de Internationale Arbeidsorganisatie, het Mondiaal Gezondheidsobservatorium enz. 
 • Deze gegevens kunnen echter twee tot tien jaar achterlopen op de actuele situatie en worden niet vaak bijgewerkt. Om deze handicap te compenseren heeft BLI een eigen methode ontwikkeld waarmee een momentumscore kan worden berekend die de ESG-dynamiek van de geanalyseerde landen weergeeft. Deze methode maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en taalverwerkingstechnologieën om de informatiestroom (nieuws, artikelen enz.) te filteren. 
 • Voor elk van de ESG-factoren (milieu, maatschappij en governance) wordt per land een score berekend. Vervolgens worden die scores gecombineerd om een algemene ESG-momentumscore te verkrijgen (van -2 tot +2). Aan de hand van deze momentumscore wordt de fundamentele ESG-score naar beneden of naar boven bijgesteld. 
 • Het obligatiebeheersteam beoordeelt ook de impact van portefeuilles op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN (Sustainable Development Goals, SDG's). 

1.2.2.    Selectie van particuliere emittenten: 

Net als in het aandelengedeelte is de ESG-analyse van particuliere emittenten gebaseerd op de door MSCI ontwikkelde ESG-scores. Bij de kredietanalyse wordt ook bijzondere aandacht besteed aan eventuele omvangrijke controverses (rood volgens de MSCI-classificatie4) die van invloed kunnen zijn op de geanalyseerde emittenten, en aan de naleving door het bedrijf van de principes van het Global Compact van de VN.
Om kwaliteitsemittenten te kunnen identificeren, wordt bij de kredietanalyse de rating op basis van financiële gegevens vergeleken met de ESG-rating. Als meerdere emittenten vergelijkbare fundamentals en een vergelijkbaar rendement hebben, zal het beheersteam de voorkeur geven aan emittenten met een hogere ESG-rating.


1.2.3.    Impactbeleggingen :

Wat betreft groene obligaties richt de selectie zich op het uitsluiten van emissies met een rating lager dan BB+ en een uitgiftebedrag van minder dan USD 300 miljoen. Vervolgens wordt een fundamentele analyse uitgevoerd, zowel op financieel als op duurzaamheidsgebied. Het doel is ervoor te zorgen dat de emissies daadwerkelijk gericht zijn op milieu- en/of maatschappelijke projecten. 
Voor microfinancieringsbeleggingen vertrouwt BLI op gespecialiseerde externe adviseurs die, rekening houdend met de belangrijkste beleggingscriteria (minimum uitgiftebedrag, rating, type project, regio, enz.), bepaalde emissies aanbevelen en ervoor zorgen dat de geselecteerde beleggingen permanent worden gemonitord. 

1.3.     ESG-benadering op het niveau van de totale portefeuille: 

Naast de ESG-benadering binnen elk fonds van de beheerde portefeuille, wordt ook een kwantitatieve benadering gehanteerd. We baseren ons daarbij op de scores van MSCI ESG Manager5 (tussen 0 en 10). We berekenen de algemene score van de portefeuille door aan elke score van de verschillende fondsen een bepaalde weging toe te kennen op basis van hun weging in de portefeuille. Dat resultaat wordt vervolgens omgezet in een rating tussen AAA en CCC, volgens de schaal van MSCI ESG Manager. 


 
Onze doelstelling is dat de gemiddelde rating van de portefeuille groter is dan of gelijk is aan A, een rating die overeenkomt met een bovengemiddelde ESG-positionering.


2. Beheersmandaat voor SRI-fondsen

Discretionair beheerde beleggingen in maatschappelijk verantwoorde fondsen (SRI-fondsen) zijn gericht op trackers en fondsen die ESG-beleggingsstrategieën integreren. 
Er wordt een grondige kwalitatieve analyse uitgevoerd om de kwaliteit van het beheersproces, en in het bijzonder de ESG-benadering, te beoordelen. Als zodanig kunnen verschillende benaderingen hun plaats vinden in de portefeuille: 


-    De best-in-class-benadering, die tot doel heeft bedrijven te selecteren die in hun sector of branche de beste praktijken hanteren op het gebied van milieu, maatschappij en governance; 
-    De ESG-integratiebenadering, die evenveel belang hecht aan financiële als niet-financiële criteria;
-    De thematische benadering, die zich richt op een specifieke doelstelling, zoals het milieu, waterbeheer of genderdiversiteit;
-    Impactbeleggen, dat zich ten doel stelt om naast een financieel rendement ook een positieve ecologische of maatschappelijke impact te genereren.

Impactbeleggen onderscheidt zich door zijn intentie en de meetbaarheid van de impact. 

Naast de kwalitatieve analyse van de beheersprocessen van de fondsen proberen we vast te stellen of de beheermaatschappij als zodanig ook een doordacht duurzaam gedrag vertoont. Om dit te doen, heeft ons analistenteam een vragenlijst opgesteld om na te gaan in hoeverre de geanalyseerde beheermaatschappij zich bewust is van de risico's en kansen in verband met duurzaamheidskwesties. Deze vragenlijst dient als referentiepunt om te bepalen hoe de beheermaatschappij zich positioneert op het gebied van duurzaam beleggen, wat haar filosofie is en welke concrete acties er zijn ondernomen. Onze aanpak omvat ook een kwantitatieve component, dat wil zeggen een component die gebaseerd is op een externe beoordeling van de verschillende vehikels die deel uitmaken van de oplossing 'Beheersmandaat voor SRI-fondsen'. Hiervoor gebruiken we de scores van MSCI ESG, die gebaseerd zijn op een beoordeling van het ESG-risico van de verschillende fondsen (op een schaal van 1 tot 10). Omdat MSCI ESG geen rekening houdt met het groene karakter van obligaties, geven we een bonus aan fondsen die in groene obligaties beleggen. 

Door aan deze scores een weging toe te kennen op grond van de weging van de instrumenten in de portefeuille, krijgen we een score voor de hele portefeuille. Deze score wordt vervolgens omgezet in een rating variërend van CCC tot AAA, waarbij AAA de beste rating is. Onze doelstelling is dat deze gemiddelde rating van de portefeuille groter is dan of gelijk is aan AA, om aan te tonen dat de portefeuille sterke ESG-kenmerken heeft. 

 


3. Beheersmandaat voor externe fondsen

Voor dit type beheer baseren we ons op een externe beoordeling van de verschillende vehikels die deel uitmaken van de oplossing 'Beheersmandaat voor SRI-fondsen'. We maken gebruik van de scores van MSCI ESG6, die gebaseerd zijn op een beoordeling van het ESG-risico van de verschillende fondsen (op een schaal van 1 tot 10). 
Door aan deze scores een weging toe te kennen op grond van de weging van de instrumenten in de portefeuille, krijgen we een score voor de hele portefeuille. Deze score wordt vervolgens omgezet in een rating variërend van CCC tot AAA, waarbij AAA de beste rating is. 

 

Onze doelstelling is dat deze gemiddelde rating van de portefeuille groter is dan of gelijk is aan BBB, een rating die overeenkomt met een bovengemiddelde ESG-positionering.


4. Beheer van directe beleggingen 

Voor dit type beheer baseren we ons op een externe beoordeling van de verschillende vehikels die deel uitmaken van de betreffende oplossing. We gebruiken de scores van MSCI. Door aan deze scores een weging toe te kennen op grond van de weging van de instrumenten in de portefeuille, krijgen we een score voor de hele portefeuille. Deze score wordt vervolgens omgezet in een rating variërend van CCC tot AAA, waarbij AAA de beste rating is. Onze doelstelling is dat deze gemiddelde rating van de portefeuille groter is dan of gelijk is aan A, een rating die overeenkomt met een bovengemiddelde ESG-positionering.

Het beheersmandaat voor directe beleggingen is gebaseerd op twee fundamentele principes:

 • Diversificatie (activaklassen, sectoren en regio's): de samenstelling van de portefeuille is gericht op een combinatie van niet-gecorreleerde activaklassen, zodat het totale risico van de portefeuille kleiner is dan de som van de risico's van de verschillende activa (of instrumenten) waaruit de portefeuille bestaat. Dit resulteert in een minimaal risico per rendementseenheid of een maximaal rendement per risico-eenheid. Daarnaast ligt de focus op het relatieve waarderingsniveau van de verschillende activaklassen. 
 • Selectie van kwaliteitseffecten: 

- Om bedrijven op te sporen die op lange termijn een hoge rentabiliteit in stand kunnen houden, kiezen wij resoluut voor een ondernemersaanpak. Deze langetermijnbenadering is erop gericht de verschillende aspecten van een bedrijf te begrijpen alvorens erin te beleggen – om alle gerelateerde risico's te meten – en vormt een uitstekende aanvulling op een ESG-benadering.

- Het beleggingsuniversum bevat bedrijven met transparante activiteiten en een duidelijk businessmodel. De methode voor aandelenselectie is ook gebaseerd op de waarderingen, aangezien de betaalde prijs meer dan alle andere factoren bepalend is voor het toekomstige rendement van een belegging.

4.1.     Aandelen

Het ESG-beleggingsbeleid voor het aandelengedeelte is gebaseerd op verschillende afzonderlijke, maar onderling verbonden pijlers.

4.1.1.    Uitsluitingen: 


Overeenkomstig verschillende internationale verdragen worden alle bedrijven die actief zijn in de productie van controversiële wapens, zoals antipersoonsmijnen, clustermunitie, munitie met verarmd uranium en witte fosfor, evenals chemische en biologische wapens, volledig uitgesloten.

4.1.2.    Integratie van ESG-factoren


Fundamentele analyse speelt een centrale rol in ons beheer en stelt ons in staat het concurrentievoordeel van een bedrijf te identificeren en te kwantificeren en zijn potentieel op lange termijn te beoordelen. 

Deze analyse van de bedrijfsfundamentals is gebaseerd op de winstgevendheid in het verleden, de kwaliteit van de balans, de toewijzing van het kapitaal en de beslissingen van het bestuur in het verleden. Andere belangrijke stappen in het analyseproces zijn het bepalen van het vermogen om vrije kasstroom te genereren en een grondige analyse van de structurele groeiaanjagers van het bedrijf.

Wat het waarderingsmodel betreft, gebruiken we voor alle waarden in ons universum een gestandaardiseerd DDM-model (Dividend Discount Model), dat we regelmatig combineren met DCF's (Discounted Cash Flows) om de intrinsieke waarde van een bedrijf te kunnen bepalen. De aldus berekende intrinsieke waarde is een referentiepunt waarmee we kunnen voorkomen dat we te veel betalen voor een bedrijf. Het dient ook als richtpunt voor onze koop- en verkoopdiscipline. Dit is een onderscheidende factor van onze benadering die ons meer inzicht geeft in de risico's van een belegging. 


In onze modellen zijn ESG-risico's en -kansen geïntegreerd (ten aanzien van de toegepaste discount). Zo zal een bedrijf met een sterk ESG-profiel een hogere intrinsieke waarde hebben, terwijl de intrinsieke waarde van een bedrijf dat achterblijft op ESG-gebied juist lager zal zijn. Deze integratie gebeurt op basis van de ESG-ratings die zijn opgesteld door de dataprovider MSCI ESG Research7 (van AAA tot CCC), waarbij een A-rating als neutraal wordt beschouwd. Voor bedrijven met een A-rating heeft deze integratie dus geen gevolgen voor het waarderingsmodel. 

De integratie van ESG-factoren in het waarderingsproces en in de beleggingsbeslissingen, en dus in de uiteindelijke allocatie van de portefeuilles, is volledig in lijn met deze fundamentele benadering bij het selecteren van effecten van kwaliteitsbedrijven, waarbij wordt uitgegaan van een ondernemersaanpak op lange termijn. Door rekening te houden met niet-financiële gegevens, wordt het dus mogelijk om een nog scherper beeld te krijgen van alle risico's en kansen waarmee de bedrijven die we op het oog hebben worden geconfronteerd, zodat we beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen kunnen nemen.

4.1.3.    Analyse van controverses

Verder worden controverses met betrekking tot de bedrijven uit de portefeuille permanent gemonitord. Een ESG-controverse kan worden gedefinieerd als een incident of een bestaande situatie waarin een bedrijf wordt geconfronteerd met aantijgingen van negatief gedrag jegens verschillende belanghebbenden (werknemers, leveranciers, gemeenschappen, het milieu, aandeelhouders, enz.).

Deze gebeurtenissen kunnen van invloed zijn op het bedrijfsmodel van het bedrijf en zijn reputatie, en dus eventueel ook op onze beleggingsargumenten. Om deze controverses te identificeren, maken we gebruik van het MSCI ESG Manager-platform, dat dagelijks melding maakt van alle belangrijke controverses met betrekking tot de bedrijven uit de portefeuille. 

Bij de analyse van een bedrijf dat mogelijk in de portefeuille zal worden opgenomen, besteden we ook bijzondere aandacht aan eventuele controverses in verband met dat bedrijf. Het doel is om de ernst van de negatieve impact van elke situatie te beoordelen. 

4.2.    Obligaties

Rekening houden met ESG-factoren en niet-financiële elementen in het analyseproces en bij de selectie van individuele emittenten.

4.3.    ESG-benadering op het niveau van de totale portefeuille

Naast de ESG-benadering binnen elk instrument van de beheerde portefeuille, wordt ook een kwantitatieve benadering gehanteerd. We baseren ons daarbij op de scores van MSCI ESG Manager (tussen 0 en 10). We berekenen de algemene score van de portefeuille door aan elke score een bepaalde weging toe te kennen op basis van de weging van elk instrument in de portefeuille. Dat resultaat wordt vervolgens omgezet in een rating tussen AAA en CCC, volgens de schaal van MSCI ESG Manager. 

 
Onze doelstelling is dat de gemiddelde rating van de portefeuille groter is dan of gelijk is aan BBB, een rating die overeenkomt met een bovengemiddelde ESG-positionering.

1De volledige methode kan worden geraadpleegd op de volgende website: www.msci.com

2De betrokken beheerder heeft echter de mogelijkheid om bij het MVB-comité een verzoek in te dienen waarin hij aangeeft waarom het bedrijf volgens hem in de portefeuille moet worden gehandhaafd. Een eventuele goedkeuring gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen. De beheerder heeft geen stemrecht.

3 5 6 7 8De volledige methode kan worden geraadpleegd op de volgende website: www.msci.com

4De volledige methode kan worden geraadpleegd op de volgende website: www.msci.com


CTA contact Melanie Mortier

Vous souhaitez plus d'information

Melanie Mortier
Senior Portfolio Manager

Homepage - Newsletter avec HR


Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief