Language And Country

MENU - CONTACT

 
Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

MENU - Mon Compte

Actualités Retour

BlogDetailPortlet

Banque de Luxembourg wil u helpen om de overdracht van uw vermogen zo vlot mogelijk te laten verlopen door de erfgenamen bij de voorbereiding te betrekken en rekening te houden met ieders verwachtingen

Hoe ziet een bank als de onze de uitdagingen voor de overdracht van een vermogen aan de volgende generatie? 

Luc Rodesch: U beschrijft de overdracht van het vermogen van de babyboomers als de grootste ooit, maar naar mijn mening moeten we dat wat nuanceren. Ten eerste zal die overdracht over een lange periode gespreid worden. De oudste babyboomers zijn nu 75 jaar oud, maar de jongsten zijn amper 55. Gezien de huidige levensverwachting zal het nog ten minste dertig jaar duren voordat de jongsten hun vermogen doorgeven. De omvang van dat vermogen wordt vaak op zo'n 30.000 miljard dollar geraamd, alleen al voor de Verenigde Staten, al is het erg moeilijk om daar een precies cijfer op te plakken. De overdracht zal erg geleidelijk gebeuren, en dus nauwelijks voelbaar zijn. 

 

Claude Medernach: Bovendien zal dat fortuin niet rechtstreeks naar de jongere generaties gaan, zoals vaak wordt gedacht. Het gaat eerst naar de langstlevende partner, en dan pas naar de kinderen. En die kinderen behoren nog niet tot generatie Y (millennials), maar tot generatie X en zijn geboren tussen 1966 en eind jaren 1970. Ze zijn dus zelf al vijftigers. Ze hangen niet meer af van hun ouders, hebben hun eigen vermogen opgebouwd en weten goed hoe ze hun financiële zaken moeten regelen. Hoewel we de overdracht van het vermogen van de babyboomers niet moeten overschatten, blijft het een belangrijk fenomeen dat we op de schaal van de bank dienen te bekijken. Als financieel adviseur willen wij dat de volgende generatie bij de bank blijft en streven we in onze begeleiding van families naar een duurzame relatie. We hebben bijzondere expertise in het beheer van vermogens over de grenzen en de generaties heen.

 

Wat zijn de risico’s en kansen van die overdracht?

Luc Rodesch: Een vermogen verwatert wanneer het wordt opgesplitst. Het staat elke erfgenaam namelijk vrij met zijn erfenis te doen wat hij wil. Sommigen werken al met een andere bank wanneer ze de erfenis krijgen. Voor ons bestaat de uitdaging erin de vertrouwensrelatie met onze cliënten te kunnen voorzetten met de volgende generatie. Daarom spreken we ook met de toekomstige erfgenamen, zodat we een goed inzicht kunnen krijgen in het vermogen en de toekomstige begunstigden ervan. Alleen zo kunnen we optimale begeleiding bieden. 

Claude Medernach: Wanneer we het hebben over nalatenschappen, rijzen vragen over de algemene instandhouding van het vermogen. Als het om een zuiver financieel vermogen gaat, is de verdeling of verwatering ervan op zich geen groot probleem. De situatie is daarentegen heel wat ingewikkelder wanneer er ook een niet-financieel deel is, zoals een familiebedrijf. In zo’n geval wil onze cliënt in de eerste plaats het voortbestaan van zijn bedrijf veiligstellen en voorkomen dat het verkocht wordt door ruzie tussen de erfgenamen. Dat zijn geen onbelangrijke kwesties, en ze moeten vroeg genoeg op tafel gelegd worden. Soms is een uitgebreide voorbereiding vereist, waarbij de betrokken generaties actief deelnemen aan het beheer van het vermogen tijdens het leven van de oprichter of ondernemer. 

Hoe kan een private bank helpen bij zo’n overdracht? 

Luc Rodesch: Het is nooit te vroeg om aan successieplanning te denken. Op het moment van overlijden gaat het vermogen van de erflater automatisch naar de levende erfgenamen. Als die overdracht niet werd voorbereid, kan dat leiden tot aanzienlijke verliezen of een betreurenswaardige verwatering van het vermogen dat over vele jaren werd opgebouwd. Om te vermijden dat erfgenamen een vermogen krijgen waarvan ze de volledige omvang of verscheidenheid niet kennen, kan de erflater de overdracht al bij leven regelen, of ze in ieder geval zo goed mogelijk voorbereiden. De private banker, die een vertrouwensrelatie heeft met zijn cliënten, speelt daarbij een belangrijke rol. Hij is goed geplaatst om nalatenschappen te regelen en in het kader van de voorbereiding ervan een relatie aan te knopen met de volgende generatie.

Claude Medernach: Door er vroeg genoeg aan te beginnen, kunnen verschillende cruciale vragen gesteld en beantwoord worden. We nemen dan de tijd om de familiale, fiscale, juridische en vermogenssituatie te analyseren om de beste oplossingen te kunnen voorstellen. Daarbij houden we rekening met de vermogensdoelstellingen van de erflater. We kunnen de nalatenschap zo beter plannen, en eventueel kan ook een filantropisch project worden gestart.

Hoe kan de overdracht concreet worden voorbereid? 

Claude Medernach: Eerst moeten we met de cliënt een open dialoog over het thema voeren. Dat is niet altijd evident, want de dood blijft een uiterst gevoelig onderwerp. De meeste cliënten wachten te lang met erover te praten. Door dat zo vroeg mogelijk te doen en zich te concentreren op de feitelijke kant van de zaken, meer bepaald de behoeften en verwachtingen van de familie, kunnen de emoties overstegen worden en kan de toekomst beter worden voorbereid. 

Luc Rodesch: De oplossingen die wij aanreiken, verschillen naargelang de situatie en de verwachtingen van onze cliënten.  We beschikken over een uitgebreid instrumentarium om nalatenschappen voor te bereiden. Wanneer de cliënt nog in leven is, kunnen we alle familieleden bij elkaar brengen en ze hun schouders onder een gemeenschappelijk project laten zetten dat overeenstemt met de waarden van onze cliënt. Daarbij kan de keuze vallen op een familiecharter of familiegovernance. Het vermogen kan ook ondergebracht worden in een commanditaire vennootschap met de toekomstige generaties als vennoten, om de verschillende vermogenscategorieën te beheren. Dankzij dergelijke oplossingen kan het familievermogen in stand gehouden worden, of gebruikt worden voor een project waar alle familieleden achter staan en dat de generaties kan overstijgen. 

Zijn sommige cliënten zich meer bewust van de uitdagingen dan anderen? 

Claude Medernach: Mensen denken over het algemeen dat ze nog tijd genoeg hebben om over die dingen na te denken. Ik heb een cliënt van tachtig die, wanneer ik het thema ter sprake breng, mij nog altijd zegt dat hij zich daarmee wel zal bezighouden wanneer hij oud is. We stellen vast dat grote families sneller geneigd zijn om aan successieplanning te denken. Wie al van zijn ouders geërfd heeft en daarbij spanningen heeft ondervonden, zal vaak zijn eigen nalatenschap beter voorbereiden.

Luc Rodesch: De voorbereiding van de vermogensoverdracht is vooral een kans om de familie te verenigen en ervoor te zorgen dat er in de eerste plaats geen bezittingen maar waarden worden doorgegeven, waarden die de erflater na aan het hart liggen en die ook na zijn dood kunnen blijven voortleven. Het is voor ons als private bankers een grote uitdaging om alle leden van een familie op één lijn te krijgen. We moeten bijzonder goed kunnen luisteren en ons werkelijk kunnen inleven om de verwachtingen van alle betrokkenen met elkaar te verzoenen. 

Waar letten uw cliënten het meest op in het kader van een vermogensoverdracht? 

Luc Rodesch: Onze cliënten hechten bij de voorbereiding van de overdracht vooral belang aan rechtvaardigheid. Velen willen zich er daarnaast ook van verzekeren dat de volgende generatie klaar is om het vermogen verder te beheren. Soms vrezen ze dat de erfgenamen het fortuin over de balk zullen gooien. Anderen zijn dan weer niet zeker of een kind wel in staat is om het familiebedrijf over te nemen, of weten niet goed hoe ze het vermogen moeten verdelen wanneer maar een van de kinderen het bedrijf zal leiden. Ouders die de zorg op zich nemen voor een kind in een verzwakte positie willen hun vermogen soms gebruiken om dat kind te helpen en te verzekeren dat hij of zij na hun dood niets tekort zal komen. 

Homepage - Newsletter sans HR

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief