Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

Op welke rekeningen en effecten zou deze taks precies van toepassing zijn? Vanaf welk bedrag zou de taks gelden en welke antimisbruikregels zijn al gepland? Op 5 januari is het wetsontwerp houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen gepubliceerd. Onze experts lichten de belangrijkste elementen ervan voor u toe.

De taks op de effectenrekeningen, die het Grondwettelijk Hof in een arrest van 17 oktober 2019 vernietigde, maakt zich op voor een comeback.

De nieuwe versie van de taks op de effectenrekeningen vloeit voort uit het regeerakkoord van 30 september 2020, dat voorziet in "een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap". Een voorontwerp van de wet werd op 2 november door de ministerraad goedgekeurd en voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Die bracht op 2 december zijn advies uit en op 5 januari 2021 is het wetsontwerp – met enkele aanpassingen – gepubliceerd.

Wat moet u over dit wetsontwerp weten?

Wat houdt deze abonnementstaks in?

De wetgever beschrijft hem als een jaarlijkse taks op het gebruik van een effectenrekening voor het aanhouden en beheren van financiële instrumenten, ongeacht het vermogen van de rekeninghouder(s).

Hoeveel bedraagt de taks?

Het tarief van deze nieuwe taks zou gehandhaafd worden op 0,15% per jaar.

Over welke effectenrekeningen gaat het?

De taks geldt op alle effectenrekeningen geopend bij een in België gevestigde financiële tussenpersoon (op naam van natuurlijke personen of rechtspersonen, zowel inwoners als niet-inwoners) en op de effectenrekeningen geopend op naam van Belgische inwoners bij een in het buitenland gevestigde tussenpersoon.

Die definitie breidt het toepassingsgebied van de taks uit naar effectenrekeningen aangehouden door in België gevestigde verzekeringsinstellingen in het kader van tak 23-levensverzekeringen.

Welke financiële instrumenten vallen onder de taks?

De taks op de effectenrekeningen zou voortaan zonder onderscheid van toepassing zijn op alle financiële producten die op een effectenrekening worden aangehouden. Met die ruimere definitie zou de taks gelden op financiële producten die er aanvankelijk niet aan waren onderworpen, zoals gestructureerde producten zonder kapitaalgarantie. Ook grondstoffen en contanten zouden in aanmerking komen als die op een effectenrekening worden bewaard.

De taks zou daarentegen nog steeds niet van toepassing zijn op effecten op naam.

Vanaf welk bedrag geldt de taks?

De nieuwe taks geldt alleen op effectenrekeningen waarop financiële instrumenten met een gemiddelde waarde van meer dan EUR 1.000.000 worden aangehouden. Die drempelwaarde geldt per effectenrekening afzonderlijk.

Als er meer dan één rekeninghouder is, zou het bedrag van de rekening niet worden uitgesplitst.

Welke antimisbruikregels zijn gepland?

Alle nieuwe belastingwetten die in België verschijnen, gaan tegenwoordig gepaard met bepalingen om verrichtingen tegen te gaan die trachten het toepassingsgebied van de wet te omzeilen. Deze nieuwe taks vormt daarop geen uitzondering.

Zo bepaalt de wetgever dat er een vermoeden van fiscaal misbruik zal gelden bij een hele reeks verrichtingen die tot doel hebben aan het toepassingsgebied van de nieuwe taks te ontkomen, waardoor die niet aan de Belgische belastingadministratie kunnen worden tegengeworpen.

Bij sommige verrichtingen kan de betrokken belastingplichtige het vermoeden van fiscaal misbruik weerleggen, maar dat geldt niet voor:

  • de splitsing van een effectenrekening in meerdere effectenrekeningen aangehouden bij dezelfde tussenpersoon;
  • de omzetting van belastbare financiële instrumenten (aangehouden op een effectenrekening) in financiële instrumenten op naam.

Die verrichtingen zullen worden gelijkgesteld met misbruik zonder dat de betrokken belastingplichtigen op enige wijze kunnen aantonen dat zij uit andere dan louter fiscale overwegingen werden uitgevoerd.

De grote lijnen van de nieuwe taks lijken vast te liggen, maar veel is nog onzeker. Het ingediende wetsontwerp zal wellicht nog worden verduidelijkt of gewijzigd, met name wat betreft de regels voor de toepassing van de taks, maar ook inzake de precieze reikwijdte van sommige bepalingen (zoals de antimisbruikbepalingen).

 

Situatie op 08/01/2021.


Wij bieden u persoonlijke begeleiding

Bernard Goffaux
Hoofd Estate Planning
Christophe Delanghe
Senior estate planner
Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief
Ontvang maandelijks analyses van de financiële markten en nieuws over de bank.

Bekijk onze laatste nieuwsbrief Bekijk onze laatste nieuwsbrief