Luxemburg
14, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 17.00 u.
 
Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 218, 9830 Sint-Martens-Latem
Brussel
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
 
Maandag tot vrijdag
08:30 u. tot 16:30 u.

De Belgische wetgever heeft een vrijstelling op de eerste schijf van 800 euro aan bepaalde dividenden ingevoerd. Voor welke dividenden geldt die vrijstelling? Wie komt ervoor in aanmerking en hoe verkrijgt u het belastingvoordeel?


Terugvordering van de roerende voorheffing op de eerste schijf van 800 euro aan gewone dividenden uit aandelen of rechten van deelneming
De programmawet van 25 december 2017 bevat diverse maatregelen om de reële economie te ondersteunen, onder meer door directe beleggingen in aandelen te stimuleren. Daartoe heeft de Belgische wetgever een vrijstelling op de eerste schijf van 800 euro aan gewone dividenden van Belgische of buitenlandse vennootschappen ingevoerd.

Voor welke belastingplichtigen geldt die vrijstelling?

Iedere aan de Belgische personenbelasting onderworpen belastingplichtige komt in aanmerking.

Over welke dividenden gaat het?

 

Wel

De vrijstelling geldt alleen voor gewone dividenden uitgekeerd door aandelen van Belgische of buitenlandse vennootschappen, inclusief dividenden uitgekeerd door gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV's).
 

Niet

  • Uitkeringen van het maatschappelijke kapitaal, van de uitgiftepremie, van aandelencertificaten of winstbewijzen en liquidatie- of inkoopboni, die in fiscaal opzicht worden gelijkgesteld met dividenden, worden niet als gewone dividenden beschouwd en komen niet voor de vrijstelling in aanmerking.
  • Ook dividenden uitgekeerd door instellingen voor collectieve belegging (zoals beveks) of door tussenkomst van een gemeenschappelijk beleggingsfonds zijn van het belastingvoordeel uitgesloten.
  • Dividenden die worden uitgekeerd of ontvangen via een juridische constructie (en dus op grond van de Kaaimantaks uit hoofde van de belegger onderworpen zijn aan de doorkijkbelasting) vallen evenmin onder het toepassingsgebied van de vrijstelling.

Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel?

Sinds het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) is de vrijgestelde belastingschijf verhoogd tot jaarlijks 800 euro per belastingplichtige. Aangezien dividenden normaliter aan 30% roerende voorheffing onderworpen worden, komt dat neer op een reële belastingwinst van 240 euro per jaar en per belastingplichtige.

Hoe vordert u de belasting terug?

U verneemt er meer over in de bijgevoegde brochure:

Onze adviseurs, geruggensteund door onze experts in vermogensplanning, helpen u graag om de gevolgen van de nieuwe belastingregels te beoordelen en uw persoonlijke situatie erop af te stemmen.

Neem contact op met uw private-bankingadviseur.